Belgelendirme irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO 14001 uluslararas? kabul g顤m? ve etkli bir ネvre Y霵etim Sisteminin gerekleri hakk?nda bilgi veren bir standartt?r. Standart kurumlar?n karl?l?klar?n?n art?r?lmas? ve 蔒vreye olan etkilerinin azalt?lmas? aras?nda hassas bir dengede haz?rlanm??t?r. Tm kurumun kat?l?m?n?n sa?lanmas? ile birlikte her iki hedefin de ger蔒kle?mesi mmkn olabilecektir.

ISO 14001in i蔒ri?inde neler bulunmaktad?r?

Genel ?artlar
ネvre politikas?
Uygulaman?n planlanmas? ve operasyon
Kontrol ve dzeltici faaliyetler
Y霵etim g驆den ge蓾rme

B騽lelikle i?inizle alakal? 蔒vre boyutlar?n? ve bunlar?n 蔒vreye olan etkilerini belirlemeniz, bununla beraber kurumunuzla ili?kili 蔒vre yasalar? hakk?nda daha fazla bilgiye sahip olman?z mmkn olacakt?r. Bundan sonraki i?lemler ise dzenli olarak yap?lacak g驆den ge蓾rmelerle birlikte y霵etim sistemi i蓾n belirledi?iniz hedeflerin ger蔒kle?mesi i蓾n 蓷l??makt?r. Katre olarak biz de olu?turdu?unuz sistemi periyodik olarak g驆den ge蓾rerek standartla uyumlu olmas? halinde ISO 14001 belgelendirme 蓷l??malar? yap?yoruz.

ISO 14001 ネvre Y霵etim Sistemi


Standart kimler i蓾n uygundur?

Kurumlar?n 蔒vre zerinde olu?turduklar? etki her ge蔒n gn daha da fazla 霵em kazanmaktad?r. ネvre ile ilgili konular i蓾n olu?an hassasiyet hkmetlerin, ticaret odalar?n?n, sosyal medyan?n, sivil toplum kurulu?lar?n?n, m?terilerin, 蓷l??anlar?n ve payda?lar?n bask?s? ile daha da fazla yo?unla?maktad?r.

Bu nedenle ISO 14001 her kurum i蓾n uyarlanabilir ve uygulanabilir bir standart olmaktad?r. Bu kurumlara 顤nek vermek gerekirse;

Tek bir yerle?im yeri olan kurumlardan 蔞k uluslu ?irketlere

Yksek risk i蔒ren ?irketlerden d?k risk i蔒ren ?irketlere

鈜etim yapan ?irketlerden, kamu kurumlar?na ve hizmet reten ?irketlere

Yan sanayi reticilerinden, tedarik蓾 firmalara kadar farkl? kurumlar olabilir

ISO 14001 Belgelendirmesinin kurumunuz i蓾n faydalar? ?unlar olacakt?r ;

Ulusal ve uluslararas? yasa ve ykmllklere uydu?unuzu ve kat?ld???n?z? g飉terebileceksiniz

Payda?lar?n?za 蔒vreye ili?kin hassasiyetinizi g飉terebileceksiniz

M?terileriniz ve 蓷l??anlar?n?z?n g驆nde yenilik蓾 ve ileriye yat?r?m yapan kimli?inizi g飉terebileceksiniz

Yeni m?terilere ve i? ortaklar?na ula?man?z? kolayla?t?racak

ネvre risklerinizi daha iyi y霵etebilme imkan?na kavu?abileceksiniz

Topluma kar?? sorumluluklar?n?z? ve sigorta primlerinizi azaltabileceksiniz

Kurumsal bilinirli?iniz ve sayg?nl???n?z? art?rabileceksiniz

ISO 14001 uygulamaya nas?l ba?layacaks?n?z?

琄celikle kurumunuzun 蔒vreye olan etkilerini de?erlendirmelisiniz. Daha sonra bu etkileri 霵celiklendirerek bunlar? nas?l azaltaca??n?z? belirleyebilirsiniz. Sonraki ad?mda y霵etim sisteminizin s?n?rlar?n? belirlemeli ve ISO 14001in ?artlar?n? kar??layan prosedrleri dokmante etmelisiniz. E?er kurumunuzda ISO 9001 bulunuyorsa ISO 14001 i蓾n bir蔞k ?art? kar??l?yorsunuz demektir.

Sisteminizi olu?turduktan sonra sisteminizin 蓷l??t???n? gvence alt?na almak i蓾n i tetkikler yapmal?s?n?z. ネvre Politikan?zla uyumlu hedefler belirlemeniz ve bunlar? 闤踙mleyerek iyile?tirmeniz sisteminizin 蓷l??t???n?n bir g飉tergesi olacakt?r.

Web Tasarim Webimaj.Net