Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

?SO NED?R

Uluslararas? Standartlar Organizasyonu 'nun k?salt?lm?? halidir. 1947 Y?l?nda kurulmu? olup, merkezi ?svire'nin Cenevre ?ehri'ndedir. Kurulu? amac?; dnya ap?nda geerlili?i olacak ?ekilde standartlar yay?nlamak ve bylelikle rnlerin/hizmetlerin uluslararas? dola??m?na katk?da bulunmakt?r.

ISO, 1987 y?l?na kadar rn standartlar? yay?nlam?? iken, bu y?ldan itibaren S?STEM STANDARTLARI da haz?rlamaya ba?lam??t?r. Bylece 1994 YILINDA olu?turulan KAL?TE GVENCE S?STEM? standartlar? ISO 9000 ad?yla yay?nlanm??t?r. 2000 Y?l?nda ise sistem revize edilerek kapsam? geni?letilmi? ve KAL?TE YNET?M S?STEM? standardlar? ISO 9001:2000 ad?yla yay?nlanm??t?r.Son olarak bu standart da 2008 y?l?nda ISO 9001:2008 olarak yay?nlanm??t?r.

Web Tasarim Webimaj.Net