Belgelendirme irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

EN 15038 Tercme Hizmetleri

Dil hizmetleri yasal mevzuat?n kolayl?kla uygulanabilece?i alanlar de?ildir. Bu sebeple m?terilerin bu hizmeti veren kurulu?lar?n yetkinlikleri ve verdikleri tercme hizmetinin kalitesi hakk?nda kolay bir karara varmalar? da mmkn olmamaktad?r. Belgelendirme hizmetleri EN 15038 uyar?nca yap?lmaktad?r ve bu alanda faaliyet g飉teren kurumlar?n uluslararas? bir gven olu?turmalar?n? sa?lamaktad?r.

Kimler EN 15038e g顤e belgelendirilebilir ?

Tercme hizmeti veren brolar

EN 15038 Belgesi nas?l temin edilir?

琄celikle tercme hizmetini veren bro Kaytreye ba?vuruda bulunur.

Ba?vuru yapan bro EN 15038 ?artlar?n? tamam?yla kar??lad???n? belirten ba?vuru dokman? ile birlikte haz?rlad??? dokmantasyonu Katreye ula?t?r?r.

Katretercme brosuna bir denet蓾 atar.

Denet蓾 elinde bulunan kontrol listesi ile birlikte tercme brosunu denetler

Tm bu a?amalar tamamland?ktan sonra standard?n ?artlar?n?n uygunlu?unu g飉teren sertifika tercme brosuna verilir. Belge 6 sene i蓾n ge蔒rlidir ve 2 senede bir g驆etim denetimleri yap?l?r.

Kurulu?unuzun EN 15038 Tercme Hizmetleri Y霵etim Sistemini kendiniz de?erlendirin.

Neden Belgelendirme Yapmal?s?n?z ?

Belgelendirme gven olu?turmaktad?r

Ba??ms?z bir kurulu? taraf?ndan belgelendirilen bir rn, hizmet veya personel ilgili ?artlar?n kar??land???n? ve kalitesinin srekli olarak izlendi?i konusunda tketicilere gven vermektedir.

Kurumu farkl?la?t?rmaktad?r

Bir belgelendirme kurulu?u taraf?ndan belgelendiriliyor olmak size bir rekabet avantaj? getirecektir. Bu avantajla rakiplerinizin 霵ne ge蔒ceksiniz

Yksek kalite standartlar?

Belgelendirme kaliteyi getirecektir. Ge蔒rlili?i olan bir belge ile m?terilerinize ve i? ortaklar?n?za rn veya hizmet kalitenizi g飉termi? olacaks?n?z

Ayr?cal?kl? Tedarik蓾 olma imkan?

Belgeler genellikle s驆le?me ?artlar? olarak gndeme gelmektedir. Belgelendirme yapt???n?zda ayr?cal?kl? tedarik蓾ler aras?na girmeniz mmkn olacakt?r.

Tm bu avantajlar? kullanarak i?inizde ba?ar?l? olma olas?l???n?z? art?rabilirsiniz. Sahip oldu?unuz belgeleri pazarlama dokmanlar?na koydu?unuzda rnleriniz ve hizmetlerinizle ilgili olarak m?terilerinizde bir gven olu?turun

Web Tasarim Webimaj.Net