Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO 13485 Medikal Cihazlar?n Belgelendirilmesi

Genel

ISO 13485 Medikal Cihazlar - Kalite Ynetim Sistemi - Mevzuat amalar? bak?m?ndan ?artlar standard? medikal cihazlar?n tasar?m?, geli?imi, retimi, pazarlamas?, tesisi ve servis hizmeti veren firmalar iin haz?rlanm?? olan gnll bir kalite ynetim sistemi standard?d?r. Standart Temmuz 2003te yay?nlanm??t?r.

Medikal cihaz sektrnde olan kurumlar iin bir kalite ynetim sisteminin olu?turulmas? iin haz?rlanm??t?r. zellikle rnlerini Avrupa Birli?i lkelerinde pazarlamak isteyen kurulu?lar iin Katre ilgili lkelerin mevzuat?n? dikkate alarak inceleme ve belgelendirme yapmaktad?r.

Sisteminizi nas?l belgelendireceksiniz?

Organizasyon taraf?ndan ba?vuruda bulunulmas? gerekmektedir. Ba?vuru sahibi bu iste?ini yaz?l? bir dokmanla yapmaktad?r ve bu dokmanda standard?n tm ?artlar?n? yerine getirdi?ini beyan etmektedir. Katre gibi bir belgelendirme kurulu?u bu kurum iin bir deneti atamaktad?r. Deneti uygulamalar?n yap?ld??? yerde bir denetim yapmaktad?r. Btn bu al??malar?n tamamlanmas?n?n ard?ndan denetlenen kuruma uygunluk belgesi verilmektedir. Belge standartla ilgili gerekler kar??land??? mddete 3 sene iin geerlidir. Senede bir yap?lacak denetimlerle kurumun verdi?i hizmetin yeterlili?i denetlenmektedir.

Neden Belgelendirme Yapmal?s?n?z ?

Belgelendirme gven olu?turmaktad?r

Ba??ms?z bir kurulu? taraf?ndan belgelendirilen bir rn, hizmet veya personel ilgili ?artlar?n kar??land???n? ve kalitesinin srekli olarak izlendi?i konusunda tketicilere gven vermektedir.

Kurumu farkl?la?t?rmaktad?r

Bir belgelendirme kurulu?u taraf?ndan belgelendiriliyor olmak size bir rekabet avantaj? getirecektir. Bu avantajla rakiplerinizin nne geeceksiniz

Yksek kalite standartlar?

Belgelendirme kaliteyi getirecektir. Geerlili?i olan bir belge ile m?terilerinize ve i? ortaklar?n?za rn veya hizmet kalitenizi gstermi? olacaks?n?z

Ayr?cal?kl? tedariki olma imkan?

Belgeler genellikle szle?me ?artlar? olarak gndeme gelmektedir. Belgelendirme yapt???n?zda ayr?cal?kl? tedarikiler aras?na girmeniz mmkn olacakt?r.

Tm bu avantajlar? kullanarak i?inizde ba?ar?l? olma olas?l???n?z? art?rabilirsiniz. Sahip oldu?unuz belgeleri pazarlama dokmanlar?na koydu?unuzda rnleriniz ve hizmetlerinizle ilgili olarak m?terilerinizde bir gven olu?turun.

Web Tasarim Webimaj.Net