Belgelendirme irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

Tm kurulu?lar 蓷l??ma y霵temlerini iyile?tirmek isterler. Bu ister pazar paylar?n?n art?r?lmas?, isterse maliyetlerin azalt?lmas? ?eklinde olsun, risklerin daha etkili ?ekilde y霵etilmesi ve m?teri memnuniyetinin art?r?lmas? esast?r. Kalite Y霵etim Sistemi kurulu?lara izlemeleri ve iyile?tirmeleri gereken 蔒r蔒ve yap?y? olu?turur.

ISO 9001, Dnyada toplam 178 lkede 1.000.000 dan fazla kurulu? taraf?ndan uygulanan altyap?s? en oturmu?, sadece Kalite Y霵etim Sistemi olarak de?il, Genel bir Y霵etim Sistemi olarak kullan?lan bir standartt?r.

Her sekt顤de ve tm organizasyon yap?lar?nda kullan?labilen ISO 9001, kurumlarda m?teri memnuniyetinin artmas?, 蓷l??an motivasyonunun artmas? ve srekli iyile?tirme i蓾n temel olu?turmaktad?r.

ISO 9000 Standartlar Serisi

ISO 9001 Kalite Y霵etim Standartlar?ndan bir tanesidir. 鈜nler ve hizmetleri olu?tururken proses yakla??m?n? kulland?rarak ve m?teri memnuniyetinin geli?mesini sa?layan bir standartt?r. ISO 9000 Standartlar serisindeki di?er standartlar;

ISO 9000 - Temeller ve Terimler: Y霵etim Sisteminde bulunan kavramlar?n arka plan? ve kullan?lan terminoloji hakk?nda bilgi verir.

ISO 9004 - Performans ?yile?mesi i蓾n K?lavuz: 8 temel y霵etim prensibi esas al?nm??t?r. Bu y霵etim prensipleri st y霵etimlerin bir 蔒rceve olarak kullanaca?? ve performans iyile?meleri i蓾n k?lavuz olabilecek referans bir dokmand?r.

ISO 9001 Kalite Y霵etim Sistemi

Kimler Uygulayabilir

ISO 9001 kendisini iyile?tirmek isteyen bykl? ve sekt顤 ne olursa olsun tm kurulu?lar i蓾n uygundur. ISO 9001 Kalite Y霵etim Sistemi'nin uygulanmas?ndan en fazla fayday? tm birimlerinde ve tesislerinde etkili olarak uygulayan firmalar elde etmektedir.

ISO 9001 ayn? zamanda OHSAS 18001, ISO 14001 gibi di?er y霵etim standartlar? ile uyumlu olacak ?ekilde tasarlanm??t?r. Bu standartlar Entegre Y霵etim Sistemi olarak kurumlarca rahatl?kla uygulanabilmektedir. Bir蔞k prensibi birbiri ile uyumlu olan bu sistemleri entegre olarak uygulamak kurumlarda etkili sonu蔮ar?n olu?mas?n? temin etmektedir.

ISO 9001 Uygulaman?n Faydalar?

Rekabet Avantaj?

ISO 9001 st y霵etim taraf?ndan planlanmal? ve uygulanmal?d?r. B騽lelikle st y霵etim kurulu?un y霵etim sisteminde stratejik bir rol almaktad?r. De?erlendirme ve belgelendirme prosesimizde i? hedefleriniz srekli olarak izlemekte ve b騽lelikle elde edece?iniz faydan?n artmas?n? temin etmektedir.

?? Performans?n?n Artmas? ve Risklerin Y霵etilmesi

ISO 9001 y霵etim sistemini kullanmayan organizasyonlara k?yasla organizasyonunuzun performans?n? art?rmaya yard?mc? olacakt?r. Belgelendirmenin yap?lmas?yla performans 闤踙mleri daha da kolay hale gelecektir.

Marka De?erinin Artmas? ve Ticari Engellerin Kald?r?lmas?

ISO 9001 setifikas?na sahip oldu?unuzda marka de?erinizi art?rmak i蓾n bir ara olarak kullanabilrsiniz. Bu, tm ilgili taraflar a?s?ndan kurumunuzun yksek standartlar i蓾n istekli oldu?u ve srekli iyile?tirme yapmak istedi?inin bir g飉tergesidir.

Tasarruf Elde Edilmesi

Operasyonel verimlilik, sat??lar?n art?r?lmas?, daha fazla kar elde edilmesi gibi 蔒?itli performans g飉tergelerinde iyile?me oldu?u ISO 9001i etkili olarak kullanan firmalarda elde edilen sonu蔮ardand?r.

Hurdalar?n Azalmas?

Kalite Y霵etim Sistemi operasyon sre蔮erinize odaklanmaktad?r. Bu m?teri memnnuniyet seviyesinin artmas? ile birlikte hurda seviyesinin azalmas?na ve hizmet ve rn kalitesinin artmas?na yol a蔂aktad?r.

? ?leti?imin Geli?mesi ve Motivasyonun Artmas?

ISO 9001 ile birlikte ileti?imin artmas? ve 蓷l??anlar?n i?lerine daha fazla konsantre olmalar? mmkn olmakta ve ileti?im kazalar?n?n engellenmesi neticesinde motivasyon artmaktad?r. Srekli de?erlendirmelerin yap?lmas? ile personel yetkinlikleri ile ilgili s?k?nt?lar ve tak?m 蓷l??malar?ndaki s?k?nt?lar? da ayd?nlatacakt?r.

M?teri Memnuniyetinin Artmas?

ISO 9001in temel yap?s?nda olan Planla, Uygula, Kontrol Et, 琄lem Al d霵gs ile m?teriler srekli artan bir memnuniyet i蓾nde olacaklard?r.

ISO 9001 Uygulamaya Nas?l Ba?layacaks?n?z

ISO 9001in ?artlar?n? g驆den ge蓾rin ve firman?z i蓾n nas?l uyarlayaca??n?z? belirleyin.

Kalite hedeflerinizi belirleyin ve sizin operasyonlar?n?za nas?l adapte edilir belirleyin.

Kalite el kitab? ve kalite politikas? olu?turarak bu belirlediklerinizin nas?l uygulanaca??n? tan?mlay?n.

Organizasyonunuz i蓾nde tan?mlad?klar?n?z? duyurun ve iletin.

Kalite Politikas?n? de?erlendirin, hedeflerinizi 霵celiklendirin ve bu hedeflere ula?t???n?zdan emin olun.

Y霵etim sisteminizin s?n?rlr?n? belirleyin ve gerekli prosedrleri olu?turun.

Prosedrlerinizin uygun oldu?undan emin olun.

Web Tasarim Webimaj.Net