Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

Kongre Otelleri Belgelendirmesi

Toplant?lar?n, ileti?im, bilgi al??veri?i, ynetim ve karar verme arac? olarak ortaya ?k?? tarihinin insanl?k tarihi kadar eski oldu?u varsay?lmaktad?r. Gemi? y?llarda ok ender rastlanan (zellikle uluslararas?) toplant?lar?n say?s?nda 2inci Dnya Sava??ndan sonra byk geli?meler ya?anm??t?r. Sz konusu toplant?lar?n say?lar?nda meydana gelen art??lar?n ula?t??? boyut, kongrecili?in bir meslek haline gelmesine ve kongre olgusunun da bir turizm hareketli?i olarak de?erlendirilmesine neden olmu? bu sebeple de kongre otelcili?i byk nem kazanm??t?r.

Kongre otellerinin sahip olmas? gereken baz? kriterler aras?nda; tesisin uygun fiziki yap?ya, yeterli teknik donan?ma, byk salonlar?n yan?nda ufak toplant?lar iin yeterli say?da kk salonlara sahip olmas? yer almaktad?r. Bunlar?n yan? s?ra otel organizasyonu iinde kat?l?mc?lara destek verecek yeti?mi? kalifiye elemanlar?n?n olmas? nemli bir noktad?r.

Otel ynetiminin, kat?l?mc?lar?n yaln?zca konferans salonlar?ndan de?il otelin tm di?er faaliyet alanlar?ndan da yararlanmak isteyeceklerini dikkate alarak yemekten iece?e, al??veri?ten e?lenceye tm alanlar?nda zenli davranmas? gerekmektedir.

Web Tasarim Webimaj.Net